Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Świąteczny konkurs z Dorotą Szelągowską”

2. Organizatorem Konkursu jest OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lubelska 32, 10-409 Olsztyn, zarejestrowany Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000851337, NIP 7393937841, REGON 385606224, kapitał zakładowy 25 000,00 zł w pełni wpłacony.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lubelska 32, 10-409 Olsztyn

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://ozeprojekt.pl/swiateczny-konkurs-z-dorota-szelagowska/  i na profilu Facebook-owym OZE Projekt fotowoltaika i pompy ciepła w dniach 17 grudnia – 31 grudnia 2020 roku (do godzi 23:59).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b) nie jest pracownikiem OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k. lub członkiem rodziny pracownika

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika praw do domu jednorodzinnego. Istnieje możliwość zgłoszenia tylko jednego pomieszczenia do którego w przypadku wygranej zostanie stworzony koncept.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: KONCEPT WNĘTRZA AUTORSTWA DOROTY SZELĄGOWSKIEJ (1 POMIESZCZENIE DO 30 m2)

Mechanizm i zakres działań w ramach realizacji nagrody:

I.  Zwycięzca w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej w konkursie wyśle organizatorowi:

1. minimum 8 zdjęć pomieszczenia, którego dotyczyć będzie nagroda

2. własne inspiracje – zdjęcia wnętrz/ przedmiotów/ miejsc, które mu się podobają,

3. dokładne wymiary pomieszczenia – rysunek odręczny

4. informację o zakładanym budżecie, jaki planuje przeznaczyć na realizację konceptu

II. Spotkanie online z Dorotą Szelągowską – omówienie inspiracji i potrzeb dotyczących funkcji pomieszczenia, którego dotyczyć będzie nagroda

III. Zwycięzca otrzyma:

  1. układ funkcjonalny pomieszczenia (rzut z góry z rozmieszczeniem mebli, bez rysunków technicznych)

2. moodboard odzwierciedlający styl i klimat pomieszczenia

3. listę proponowanych produktów wraz z linkami do sklepów

4. wizualizacje pomieszczenia – 3 widoki

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu wypełni formularz: https://ozeprojekt.pl/swiateczny-konkurs-z-dorota-szelagowska/ i odpowie na pytania. Ze względu na charakter konkursu wybór zwycięzcy będzie miał charakter subiektywny. 

  1. Dlaczego to właśnie Ty potrzebujesz pomocy Doroty w stworzeniu konceptu wnętrza jednego pomieszczenia w swoim domu?
  2. Jakie pomieszczenie zgłaszasz i dlaczego właśnie to?
  3. Jakie ekologiczne rozwiązania wprowadziłeś lub planujesz wprowadzić w swoim domu?

3. Konkurs odbywa się wyłącznie na powyższej stronie. Odpowiedzi udzielone w komentarzach pod reklamą nie będą brane pod uwagę.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Po zakończeniu konkursu (do 5 dni roboczych) zostanie wyłonionych 10 (słownie: dziesięć) osób, które przejdą do kolejnego etapu konkursu. W którym Organizator poprosi o przesłanie zdjęć pomieszczenia, do którego ma być przygotowany KONCEPT i spośród tych osób po przesłaniu zdjeć, zostanie wyłoniony zwycięzca głównej nagrody. 

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres marketing@ozeprojekt.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie zrealizowana na koszt firmy OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k.  w ciągu 90 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k. oferty marketingowej.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz PRACOWNIA Dorota Szelągowska-Wawro ul. Fort Służew 1b lokal K2 02-787 Warszawa, Polska NIP 5272211386. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody oraz przedstawienia oferty marketingowej OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. k.

3. Dane

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Call Now Button