REGULAMIN KONKURSU Pt. „ Wakacje w Ustronnym Siedlisku“

REGULAMIN KONKURSU

Pt. „ Wakacje w Ustronnym Siedlisku“

§ 1

 1. Organizatorem konkursu pt. „Wakacje w Ustronnym Siedlisku (dalej: Konkurs) jest OZE PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851337 o numerze NIP: 7393937841, o numerze REGON: 38560622400000.

§ 2

Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem hasła reklamowego najlepiej odzwierciedlającego dzialalność OZE PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

§ 3

Czas trwania Konkursu

 1. Rozpoczęcie konkursu natąpi w dniu 09.08.2021 r. (od godziny 13:01), a jego zakończenie przypada na dzień 22.08.2021 r. ( do godz. 23:59).

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny na terenie województw mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (Polska), które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
 2. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po łącznym spełnieniu następujących warunków:
 1. zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu,
 2. dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do konkursu, w trybie i terminie przewidzianym niniejszym regulaminem,

Z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej również: „Uczestnik”).

 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów, lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
 2. Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym z pracownikami Organizatora.
 4. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z uczestnictwem w konkursie.
 5. Hasło reklamowe powinno być wymyślone samodzielnie, musi być pracą autorską, która wcześniej nie była nagradzana ani w jakikolwiek sposób wykorzystywana i publikowana.
 6. Uczestnik zgłaszając hasło reklamowe oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tego hasła i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu.
 7. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Wykonawca lub Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących hasła reklamowego.
 8. Wydanie nagrody Zwycięzcy, zaspokaja jego wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.
 9. Uczestnicy Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie publikacji hasła reklamowego autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne lub prawa zależne oraz prawa do wizerunku nie będą im przysługiwać w zakresie w jakim następuje ich przeniesienie lub udzielenie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.
 10. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do zgłoszonego przez siebie hasła reklamowego pod warunkiem zawieszającym otrzymania Nagrody.
 11. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z datą przekazania Zwycięzcy Nagrody, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do stworzonej przez niego hasła reklamowego, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania hasła reklamowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy hasła reklamowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło reklamowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników na których utrwalono hasło reklamowe; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie hasła reklamowego w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie hasła reklamowego za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloadning

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła reklamowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych,

e) retransmisja,

f) reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie,

g) swobodne używanie i korzystanie z hasła reklamowego oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczania towarów, dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych,

h) modyfikowanie hasła reklamowego w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Pracy konkursowej lub całości.

§ 5

Zgłoszenie się do konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia za pomocą formularza udostepnionego na stronie Organizatora konkursu pod adresem https://ozeprojekt.pl/wygraj-pobyt-w-osrodku-agroturystycznym-w-sercu-mazur/.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, oraz odpowiedzi na dwa pytania zamiezszczone w formularzu.
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 4. Zgłoszenia dokonane niepoprawnie będą automatycznie odrzucane, chyba że Organizator postanowi inaczej.

§ 6

Wybór zwycięzców

 1. Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez Organizatora, w składzie trzyosobowym, spośród nadesłanych wybierze odpowiedź najlepiej odzwierciedlającą dzialalność OZE PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa biorąc pod uwagę oryginalność, wyjątkowość, kreatywność oraz poprawność językową i merytoryczną.
 2. Kapituła konkursowa w głosowaniu tajnym i w oparciu o kryteria o których mowa w ust. 1 podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody.
 3. Obrady Kapituły konkursowej są niejawne, a jej decyzje są ostateczne.
 4. Kapituła konkursowa ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika i odmówić mu nagrody
  w przypadku gdy:

   1. zgłoszenie nie było wykonane w czasie trwania konkursu;
   2. zgłoszenie jest nieprawidłowe lub zawiera braki;
   3. naruszone zostały postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 7

Nagrody konkursowe i termin ich wręczenia

 1. Kapituła Konkursowa wyłoni spośród uczestników konkursu jednego zwycięzcę.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma voucher ważny rok (do 31.08.22 r.) na rodzinny weekendowy pobyt (dla maksymalnie dwóch dorosłych oraz trojga dzieci) w indywidualnie określanym terminie w ośrodku agroturystycznym w Zyndakach niedaleko Mrągowa, o wartości 1000 zł.
 3. W przypadkach, w których Organizator będzie płatnikiem podatku tj. zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia właściwemu urzędowi skarbowemu podatku dochodowego od przyznanej w ust. 2  nagrody, Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 11,11 % nagrody głównej, która nie będzie podlegać wypłacie na rzecz Zwycięzcy Konkursu, lecz zostanie przeznaczona (potrącona) przez Organizatora na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.
 4. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniu 27.08.2021 r. o godz. 12.00.
 5. Zgłoszenie się zwycięzcy po odbiór nagrody powinno nastapić w ciągu 30 dni po poinformowaniu go przez Organizatora o wygranej.
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 7. Odmowa   przyjęcia   Nagrody,   niedostarczenie   Nagrody   z   przyczyn   leżących   po stronie Zwycięzcy, a w szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych, niepełnych danych, lub  nieodebranie  Nagrody  w  terminie,  oznacza  utratę  prawa  do  Nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieopłacenie podatku od nagród przez uczestników.

§ 8

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej GDPR) Organizator informuje Uczestnika, iż:
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OZE PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 32/300, 10-409 Olsztyn;

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu  +48 89 672 40 30 lub pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez pocztę email: marketing@ozeprojekt.pl

 1. Podanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Konkursie lub wydanie Nagród. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Konkursu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności poprzez obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń oraz promowanie własnych produktów i usług.
 3. Pana/Pani dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres email, telefon, wizerunek przetwarzane będą w celach:

a) realizacji niniejszego konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego oraz

b)dochodzenia roszczeń OZE PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, windykacji należności i ochrony przed roszczeniami, przy czym uzasadniony interes OZE PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa polega na uzyskiwaniu zaległych należności od osoby, której dane dotyczą oraz możliwości dochodzenia innych roszczeń wynikających z niniejszej umowy, a także możliwości podjęcia obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług: IT, prawnych, księgowych, kurierskich i pocztowych, zakładom energetycznym, podwykonawcom, funatorowi nagrody ;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, w tym przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnychoraz oraz później, w celach realizacji obowiązków ustawowych przez administratora, przy czym okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 3. Uczestnik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: i. o celach przetwarzania danych, ii. o kategoriach przetwarzanych danych, iii. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, iv. o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”);
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: i. Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ii. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. przenoszenia danych, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratora oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. W oparciu o udostępnione dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym te będące wynikiem profilowania.
 2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pan/Pani odwołać wysyłając stosowne oświadczenie na podany adres email administratora lub pisemnie na adres jego siedziby. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, tj. przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w szczególności profilowania.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/-a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie lub rozwiązanie umowy;
 6. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

§ 9

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na  adres marketing@ozeprojekt.pl,  z  dopiskiem  Wakacje w Ustronnym Siedlisku – Reklamacja” w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Wszelkie  reklamacje  zawierać  powinny  imię,  nazwisko,  dokładny adres,  adres  e-mail,  jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji zostanie powołana Komisja Reklamacyjna.
 4. W  przypadku  przesłania  reklamacji  złożonej  za  pośrednictwem poczty,  decyduje  data  stempla pocztowego.
 5. Złożone  przez  uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Komisję  Reklamacyjną  nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani,  zostaną  powiadomieni  o  rozpatrzeniu  reklamacji  listem  poleconym  wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem odbycia się konkursu jest udział co najmniej 50 uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego konkursu do dnia  18.07.2021r., jeżeli nie zgłosi się minimum uczestników.
 3. Laureaci wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub firmy, przedsiębiorstwa w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Call Now Button