Jak czytać fakturę za prąd – Energa – poradnik w pigułce

Faktura za prąd a fotowoltaika oze projekt

1. Numer faktury

To indywidualny numer faktury, który będzie Ci potrzebny, jeśli będziesz chciał zgłosić sprawę dotyczącą tej faktury.

2. Kontakt z Energą

Jeśli będziesz chciał skontaktować się z zakładem energetycznym, skorzystaj z numeru znajdującego się w tej sekcji rachunku.

3. Numer klienta i adres korespondencyjny

W tym miejscu znajduje się adres, na który wysyłane zostają do Ciebie faktury oraz inne listy z zakładu energetycznego. Numer klienta, to indywidualny numer nadawany każdemu klientowi zakładu. Podaj go, jeśli kontaktujesz się z zakładem.

4. Nabywca

W tym miejscu znajdują się Twoje dane.

5. Akcyza

Jest to informacja o podatku naliczanym na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.

6. Punkt poboru

W tym miejscu znajduje się adres, pod którym znajduje się licznik, numer punktu poboru energii (numer identyfikujący przyłączenie licznika do sieci) oraz grupa taryfowa – to ona określa stawki, według których rozliczany jesteś za energię elektryczną pobraną z sieci.

7. Energia czynna pobrana i oddana

Energia czynna pobrana, to nic innego jak informacja o ilości prądu, który pobraliśmy gdy nasza instalacja nie działała lub produkuje za mało energii elektrycznej. Energia czynna oddana, to z kolei nadwyżka prądu, która została wyprodukowana przez naszą instalację fotowoltaiczną i wprowadzona do sieci.

8. Obliczanie salda energii

W tym miejscu znajduje się kilka składowych:

Moc źródła – to moc twojej instalacji fotowoltaicznej

Współczynnik korekty – w zamian za magazynowanie Twojej energii, zakład energetyczny pobiera jej część. W tym miejscu wpisana jest wartość, jaką otrzymasz z powrotem za każdą wprowadzoną do sieci kilowatogodzinę

Pobranie z magazynu – ilość prądu jaką pobrałeś z magazynu w określonym terminie

Wprowadzone do siebie-skorygowane – ilość prądu wprowadzona do sieci zmniejszona o współczynnik korekty

Pobór z sieci – ilość pobranego przez Ciebie prądu z sieci

Saldo bieżące – w przypadku gdy więcej prądu pobierzesz z sieci, niż do niej wprowadzisz, wartość ta będzie wskazywała liczbę pobranych kilowatogodzin. Jeśli więcej prądu wprowadzisz niż pobierzesz, wartość będzie wskazywała 0 kWh.

9. Magazyn energii

To ilość nadprodukowanej energii, która nie została wykorzystana i znajduje się w wirtualnym magazynie.

10. Składnik stały i zmienny stawki sieciowej

Składnik stały to kwota pobierana za utrzymanie i koszty funkcjonowania sieci energetycznej. Składnik zmienny stawki sieciowej, to z kolei opłata za dystrybucję prądu.

11. Stawka jakościowa

To kwota, którą klient musi zapłacić za utrzymanie odpowiednich parametrów prądu.

12. Opłata OZE

To opłata wprowadzona po nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

13. Abonament

To opłata pobierana za odczyt i kontrolę licznika.

14. Należność

To wysokość Twojego rachunku.

*** W umowach, może się również pojawić zapis „Opłata handlowa”. To opłata związana m.in. z kosztami obsługi handlowej czyli wystawianiem i przesyłaniem faktur czy ich rozliczaniem.

Call Now Button