Agroenergia z OZE Projekt

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet nowego programu pn. Agroenergia to 200 mln zł.

Skorzystaj z oferty OZE Projekt, pomożemy Ci załatwić niezbędne dokumenty i formalności.

 

Poznaj zalety programu Agroenergia: 

Cel programu:
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku. Nabór zgłoszeń od 1.10.2021r. do 30.09.2025r.

Dla kogo:
1️ *Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

2️ Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku. W przypadku dzierżawcy, należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej bądź gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

Produkty, które biorą udział w programie:
1️⃣ Instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50
2️⃣ Pompy ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia
3️⃣ Instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
4️⃣ Magazyny energii do pkt. 1 i 3

Wysokość dofinansowania:
Pomoc udzielana w formie dotacji do 13% lub do 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (w zależności od mocy instalacji i mocy pompy ciepła).

🔸 10 < kW ≤ 30 do 20% – 15 000zł
🔸 30 < kW ≤ 50 do 13% – 25 000zł

🔸 W przypadku instalacji hybrydowej dofinansowanie może zostać powiększone o 10 000zł.

🔸 Dla magazynów energii dofinansowanie może zostać udzielone do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

_____

Koszty kwalifikowane:
Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem. Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku do 30.06.2027r.

Koszty niekwalifikowane:
Koszt podatku VAT, audyt energetyczny oraz wszelkie środki trwałe finansowane leasingiem.

_____

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE:

  • Przedsięwzięcie *nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW* (decyduje data wpływu). Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji*. Przyłączenie PV do sieci energetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z ZE. Przy PC i magazynie energii podpisanie protokołu odbioru
  • Instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu
  • Dofinansowanie obejmuje jedynie nowopowstające instalacje*, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących.
  • Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną*, ale *nie z ulgą inwestycyjną* i innymi programami realizowanymi ze środków publicznych (np.Mój Prąd, Czyste Powietrze).

 

W przypadku inwestycji w pompę ciepła i instalacjach hybrydowych złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego.

Call Now Button